نویسنده = علیرضا راسخی صحنه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر الیاف شیشه بر ضریب طاقت بتن الیافی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 35-41

محمدعلی دشتی رحمت آبادی؛ سید حمید شهابیفر؛ علیرضا راسخی صحنه؛ سعید زینعلی