ارزیابی آزمایشگاهی شکل پذیری و باربری اتصال تیر- ستون تقویت شده با GFRP تحت بارگذاری لرزه‌ای متناوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
در تحقیق حاضر مطالعات آزمایشگاهی همراه با مدلسازی رایانه‌ای توسط  برنامه المان محدود ANSYS برروی اتصال تیر – ستون بتن مسلح، تقویت شده با الیاف شیشه‌ای پلیمری GFRP تحت بارگذاری لرزه‌ای متناوب، انجام شده است. برای این منظور یک قطعه اتصال به عنوان قطعه کنترل و یک قطعه اتصال که توسط الیاف GFRP مسلح شده‌است، درآزمایشگاه ساخته شده و تحت بارگذاری معادل 70 درصد بارنهایی عضو و همزمان تحت بارگذاری لرزه‌ای تناوبی قرار می‌گیرند. نتایج حاصل از بارگذاری سازه ای لرزه‌ای  در محیط آزمایشگاه ومدلسازی توسط برنامه  المان محدود ANSYS برروی اتصال نشان می‌دهند که تقویت اتصال با الیاف GFRP میتواند 18 درصد ظرفیت باربری و 54 درصد ظرفیت شکل پذیری اتصال را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Evaluation of Ductility and Load Carrying Capacity in Beam-Column Exterior Joints Enhanced with GFRP Subjected to Cyclic Loading

نویسنده [English]

  • Alireza mardookhpour
چکیده [English]

Abstract
An experimental investigation of the behavior of retrofitted FRP wrapped exterior beam-column joints under seismic conditions is presented. Also, the experimental study on exterior beam-column joint of a multistory reinforced concrete building under the seismic has been analyzed using ANSYS software. Two specimens were cast and tested to failure during the present investigation. One is control specimen test up to 70% of the ultimate load (without FRP), and another specimen test up to 70% of the ultimate load (with one layer of FRP).The results show that  an increase about 18% has been obtained by retrofitting with FRP sheets in load carrying capacity. Also an increase about 54% has been obtained by retrofitting with FRP sheets in cumulative ductility. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: FRP
  • Cyclic loading
  • ANSYS software
  • beam-column exterior joints