بررسی اثرات جایگزینی مقادیر مختلف آهک با مقداری از سیمان در مقاومت بتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیات علمی

چکیده

با توجه به مصرف زیاد سیمان در کارهای عمرانی و کم بودن مقدار تولید سیمان نسبت به مصرف، همه ساله در فصل کاری تعداد زیادی از پروژه ها به علت کمبود سیمان، مدتی تعطیل می شوند و این امر خسارات قابل توجهی به پروژه های عمرانی تحمیل میکند. آهک به عنوان جایگزین قسمتی از سیمان در بتن می تواند مصررف سیمان را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد، خوشبختانه در کشر ما معادن غنی از آهک وجود دارد و یکی از مواد اولیه تولید سیمان محسوب می شود. بنابراین در این تحقیق اثرات آهک بعنوان جایگزین قسمتی از سیمان در مقاومت فشاری بتن مورد بررسی قرار میگیرد و مقدار بهینه مصرف آهک تعیینمی گردد. برای بررسی اثرات آهک بعنوان جایگزین قسمتی از سیمان در بتن، برای سه رده بتن، C30, C25, C20 و در هر رده برای مقادیر آهک 2/5، 5، 7/5، 10، 15 و 20 درصد وزنی سیمان و برای نسبتهای آب به سیمان 0/45، 0/5، 0/55 و 0/6 نمونه های مکعبی 15*15*15 سانتیمتر تهیه گردید. این نمونه ها بعد از عمل آوردن در شرایط آزمایشگاهی، در سن 28 روزه تحت آزمایش فشاری قرار گرفته و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفت. برای هر رده بتن و در نسبتهای آب به سیمان مختلف یک نمونه بدون آهک بعنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد. در کل تعداد 168 نمونه مورد آزمایش و بررسی قرار گرفتنند

عنوان مقاله [English]

Effects Inspection of Lime as a Substitute for Part of Cement in Concrete Strength

نویسندگان [English]

  • TALEB MORADI SHAGAGI
  • Bahram mohammadpor
  • Hamed gafarzadeh
  • Mansor keyvani