تاثیر پارامترهای مؤثر در فاصله بهینه تونلهای موازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از مسائل جالب توجه و پیچیده تونلسازی، ساخت یک تونل جدید در مجاورت یک تونل از پیش موجود است. در موارد متعددی از قبیل توسعه شبکه راه استفاده از سیستم تونل‌های دوقلو ضروری می‌باشد. احداث تونلی که جدیداً می‌خواهد احداث شود، باعث می‌شود که بار اضافی قابل توجهی به تونل از پیش موجود انتقال یابد. هر چه فاصله دو تونل بیشتر باشد بار انتقال یافته به تونل قبلی کمتر خواهد بود. فاصله دو تونل که در آن بار اضافی وارد بر تونل در اثر احداث تونل جدید قابل ضرف نظر باشد، به فاصله بهینه دو تونل موسوم است که تابع پارامترهای پوشش و محیط اطراف تونل است. در این تحقیق با استفاده از تحلیل پارامتری، اثر پارامترهای حاکم بر مساله، روی فاصله بهینه دو تونل ارزیابی شده‌اند تا مشخص شود در تعیین فاصله بهینه دو تونل کدام یک از عوامل نقش عمده‌ای دارد. جهت تحلیل از روش عددی تفاضلات محدود استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که فاصله بهینه دو تونل بیشتر از هر چیز تابع ضریب فشار جانبی در حال سکون می‌باشد و هرچه این ضریب بیشتر شود، فاصله بهینه نیز بیشتر می‌شود. قطر تونل، سختی پوشش، چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی محیط اطراف تونل با درجه اهمیت کمتری نسبت به ضریب فشار جانبی در حال سکون در تعیین فاصله بهینه دو تونل موثرند.

عنوان مقاله [English]

Influence of effective parameters in optimum distance of two parallel tunnels

نویسنده [English]

  • said aslanpour
چکیده [English]

Construction a new tunnel parallel to pre existing tunnel is one of the most complex problems in tunneling. In most engineering projects such as highway and water supply networks, it is essential to construct a new tunnel parallel to existing tunnel. New tunnel causes increasing bending moment in tunnel lining. Increasing the distance of two tunnels, decreases the increasing bending moment. Optimum distance of the tunnels is the distance that new tunnel has no effect in old tunnel.
This research studies the influence of parameters that affect optimum distance. Finite difference method is used for analysis of problem.
Results Show that at rest earth pressure has maximum effect and tunnel diameter, lining elasticity, cohesion and friction of media and elasticity of media affect the optimum distance.