روش پاره‌ سازه‌ها برای تحلیل قاب‌های بزرگ مقیاس با استفاده از روش نیروها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با بکارگیری مفاهیمی از تئوری گراف‌ها، تحلیل سازه‌ها بروش نیروها و پاره سازه‌ها، روش‌هایی برای تحلیل بهینه سازه‌ها و نیز تحلیل قاب‌های بزرگ مقیاس با استفاده از پاره سازه‌ها ارائه شده است. در مورد تحلیل بهینه‌ سازه‌ها، قاب‌های صلب دو بعدی با استفاده از تئوری گراف‌ها، به روش نیروها بوسیله یک نرم‌افزار محاسباتی بنام FORCE که در زبان Fortran Power Station تهیه گردیده است، تحلیل بهینه شده‌اند. بهینگی تحلیل با استفاده از تئوری گراف‌ها و دستگاه‌های خود متعادل یا سیکل‌ها در مدل گراف سازه بر مبنای تعداد کمیته اعضای غیر صفر ماتریس‌های اطلاعاتی و ساختار منظم آنها انجام گرفته است. در مورد تحلیل سازه‌ها به روش پاره سازه‌ها، قاب‌های صلب دو بعدی بزرگ مقیاس با استفاده از تئوری گراف‌ها و مفاهیم پاره سازه‌ها به روش نیروها بوسیله یک نرم‌افزار محاسباتی دیگر بنام SUBFRAME که در زبان  Fortran Power Station تهیه گردیده است، تحلیل شده‌اند.

عنوان مقاله [English]

Substructureing Method For Analysis Large Scale Regid Frames Using Force Method

نویسندگان [English]

  • Ali Kave
  • Masod porbaba
چکیده [English]

In this paper by using concepts of graph theory, forces method and substructure ing method for analysis of structures, some methods have been introduced for optimal analysis of structures in a large scale, using substructuring method.
Planar rigid frames assuming linear behavior and small deformations, have been optimal analyzed, by using forces method. Thus, a FORTRAN POWER STATION computational software called FORCE has been provided.
Large scale planar rigid frames are analyzed assuming linear behavior (without considering P-Δ effect etc). Thus, a FORTRAN POWER STATION computational software called SUBFRAME has been provided.