تأثیر لاغری در ساختمانهای بلند در حالت خطی و دینامیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از جمله مواردی که در رفتار لرزه‌ای ساختمان‌ها موثر بوده ولی در آئین‌نامه‌ها به آن به صورت صریح توجه نشده است نسبت لاغری سازه (ارتفاع به بعد کوچک ساختمان) است.در این مقاله برای دو سیستم مختلف ساختمان خمشی و مهاربندی شده با مقادیر پارامتر لاغری 2 تا 6 طراحی انجام شده و سپس با انجام آنالیز خطی و غیر خطی، نیروهای داخلی (در ستون‌ها و تیرهای قاب کناری و میانی)، حداکثر تغییر مکان طبقات (در حالت خطی و غیر خطی) و توزیع مفاصل پلاستیک مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که در سازه‌های خمشی بین نسبت لاغری 3 تا 5 متوسط نیروهای داخلی در حالت خطی متفاوت کرده و در حالت غیر خطی پس از نسبت لاغری چهار تغییر مکان ماکزیمم طبقات در جهت عرضی روند افزایشی ندارد و احتمال مکانیزم سازه‌ای بین نسبت لاغری 3 تا 5 افزایش می‌یابد و در سازه‌های مهاربندی شده تغییر مکان ماکزیمم طبقات در جهت طولی و عرضی پس از ضریب لاغری چهار روند یکنواخت‌تری دارد و مکانیزم سازه‌ای ایجاد نمی‌شود.

عنوان مقاله [English]

Structural Slenderness Effect Of Tall Building In linear & Dynamic Method

نویسندگان [English]

  • mehdi Amri
  • Abdolreza sarvgademogadam
  • Fariborz Nategi
چکیده [English]

      The structural slenderness ration (height/ with) is one of the title that can be discussed in quake design of building. But unfortunately, in  Iranian code isn’t mention this mater.In this article, bending and bracying structures system are chosen with slenderness ratio 2 upto 6. (11, 17, 23, 29, 35 stage).All of structure are analysed and designed in linear method, then analysed in unlinear method by elcentro earthquake too. Internal forces (average of moment & shear forces in external and internal frames), drift and hinged plastic joint are calculated.In bending system, internal forces are stricken changed in rate of 3 to 6 at linear method. Possibility of structural mechanism (collapse) are increased in this rate too.In bracing structure system, drift are increased in steady procedure and structural mechanism isn’t created