یک روش جدید برای اندازه‌گیری ضریب هدایت هیدرولیکی غیر اشباع با استفاده از رطوبت‌سنج چهارالکترودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اساسی‌ترین پارامتر در مطالعه حرکت آب در خاک ضریب هدایت هیدرولیکی می‌باشد، که در دو حالت اشباع و غیر اشباع بررسی می‌گردد. در تحقیق حاضر یک روش جدید برای اندازه‌گیری رطوبت معرفی شده و با تلفیق آن با مدل کمپل در تعیین تئوریک منحنی رطوبتی خاک، روشی جدید برای اندازه‌گیری ضریب هدایت هیدرولیکی خاک‌های غیر اشباع ارائه شده است. روش اندازه‌گیری رطوبت، استفاده از رطوبت سنج‌های چهارالکترودی است  که در لایه‌های خاک داخل محفظه آزمایش، جاگذاری می‌شوند. با استفاده از حل معادله دیفرانسیل ریچاردز به روش تفاضلات محدود ضریب هدایت هیدرولیکی خاک مورد آزمایش که رس لای‌دار مازندران می‌باشد؛ با رطوبت‌های اولیه مختلف تعیین می‌گردد. معادله برازشی تطبیق مناسبی با نتایج آزمایش‌ها برای بیان رابطه هدایت هیدرولیکی و رطوبت حجمی نشان می‌دهد و نتایج در محدوده قابل قبولی برای این نوع خاک قرار می‌گیرد.

عنوان مقاله [English]

A Measurement New Method Of coefficient In No Saturation Guiding Hydrolic By Four Electrood Hygrometer

نویسندگان [English]

  • mikail yosefzade
  • esa shosh pasha
  • Ali Nasehzadeh
چکیده [English]

    Considering soil Properties, moisture is of central significance, affecting its physical characteristics and behavior. That is why, determining soil water volume and the way it moves through soil is of importance. The most basic parameter in water movement is hydraulic conductivity in saturated and unsaturated conditions.The present study, incorporating Campbell method of soil characteristic curve, aims at developing a method for soil moisture measurement, suggesting a new method to measure unsaturated soil hydraulic conductivity.In this research, soil moisture was obtained by using four electrode method through installation of moisturemeters in soil layers in test cylinder, and soil resistance is measured by measuring voltage between electrodes of moisturemeters, making use of Richard’s partial differential eqution and finite difference method. The hydraulic conductivity of the soil under experiment (silty clay of Mazandaran) was determined with a variety of initial water contents. Test results are in expected range and fitted equation k=10 -10 . e  49.755 θ shows a very good agreement with them.In spite of the fact that four electrode method may not be as accurate as some other methods, its simplicity and the lower expenses in addition to the possibility of installation in site to control soil water movement makes it advantageous among others.