بررسی رسوب‌گذاری در مخزن سدها با استفاده از تحلیل عددی دو بعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برآورد دقیق مقدار و توزیع رسوب در مخزن سدها، به دلیل اثرگذاری پارامترهای متفاوت، امری مشکل می‌باشد. برای تعیین مقدار و شکل توزیع رسوب در مخزن، کم هزینه‌ترین روشها، استفاده از مدل‌های عددی می‌باشد. این روشها قابلیت پیش‌بینی وضعیت رسوب در مخزن، قبل و بعد از طراحی و ساخت سد را نیز در بر دارد. در این مقاله، مدل دو بعدی جریان آب و مقدار رسوب‌گذاری در عرض متوسط مورد توجه قرار گرفته است و محاسبات آن توسط برنامه‌ای کامپیوتری پیگیری شده و در نهایت کاربرد مدل برای سد مخزنی بوکان، با برآورد روشهای دیگر قبلی مورد مقایسه قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Two dimensional numerical models for reservoir sedimentation of dams

نویسندگان [English]

  • nobak bakhtiyari
  • Bager Nikofar
چکیده [English]

        When a dam is constructed on a river path, inevitably sedimentation of alluvial materials occurred. Therefore, the initial capacity of the reservoir reduce gradually, and if don’t predict the effects of this phenomena and its proper control methods, the application of the reservoir may be affected. The findings of this thesis confirm that, the sedimentation in reservoirs and the variations of the bed and free surface profile of the reservoirs depend on the adoptive methods used for solving this equations and also on the kind of the experimental equations used for calculating the sediment load and its physical characteristics. Also this study shows that, using the simplified assumptions (Steady state flow) with respect to the physical characteristics of sebiments and the kind of the adoptive equations of bed load is very sensitive.  In this research, study 2-d numerical modeling of sedimentation in researvoirs (case study of shahid kazemi dam of bukan), that a mathematieal moael is presented for studying aggradation an degradation in allnvial channels with width of unit, two-dimensional, steady, gradually varied flow equations and the sediment continuity equation are solved numerically bye the second-order, accurate, explicit finite difference scheme developed by lax. For this purpose, the dam’s data in the sarogh-chi station with three sediment discharge equations (Hassan zadeh-nilsen-mear piter) are used. And finaly some results about the capability of model are obtained.