توزیع تنش در مقاطع مختلف تیر لانه زنبوری در شرایط الاستیک و پلاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

محققان زیادی تلاش کرده‌اند که الگوی توزیع تنش و مقاومت تیر لانه زنبوری را شناسایی نمایند و بر اساس آن روشهایی را برای طراحی اینگونه اعضا ارائه نموده‌اند. از میان این روشها روش قیاس به خرپای ویرندیل به دلیل سادگی و ارائه نتایج تا حدودی منطقی، به صورت وسیعی تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. صرفنظر از کاستی‌های این روش، دو ایده برای توزیع تنشهای ناشی از خمش کلی primary bending)) در مقاطع T شکل وجود دارد. در این مقاله سعی شده است که با مدلسازی تیرهای لانه زنبوری آزمایش شده در مرجع[3] و آنالیز این تیرها در شرایط الاستیک و پلاستیک، الگوهای توزیع تنشهای نرمال و برشی در مقاطع مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با روش قیاس به خرپای ویرندیل مقایسه گردید و این نتیجه به دست آمد که در صورتی تنشهای ناشی از خمش کلی در مقاطع T شکل به صورت یکنواخت در مقطع در نظر گرفته شود نتایج بهتری حاصل می‌گردد. همچنین حداکثر تنشهای نرمال در بال در ناحیه متناظر با وسط طول مایل لبه سوراخ ایجاد می‌گردد.

عنوان مقاله [English]

Distrbution of stress in sections of castellated beam in elastic and plastic condition

نویسندگان [English]

  • Omid hadadi
  • Abdolrasol ranjbariyan
چکیده [English]

 
       Many researchers have been efforted to identify the shape of distribution of stress and strength of castellated beam and base on that, offer a method for design that members. Through this methods, comparing virendil method by simplicity and reasonable results, have been used widly. Regardless from shortcoming of this method, there is two idea for distribution of stresses via primary bending in T- section. In this paper we have tried by modeling of castellated beams which tested in refrence [3] and analyzing them in plastic and elastic condition, the shape of distribution of normal and shear stress studied and finally we conclude that if primary bending stress distribution bee assumed uniform, better result will bee obtain. Also the maximum value of normal stress in flang occure in correspond area with middle length of skew edge of opening.