مطالعه آزمایشگاهی رفتار کمانشی و فراکمانشی پوسته‌های استوانه‌ای با شرایط مرزی ساده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ظرفیت بار بحرانی پوسته‌های استوانه‌های تحت اثر فشار یکنواخت جانبی وابسته به دو نسبت لاغری طول به شعاع (L/R) و شعاع به ضخامت (R/t) است. در این مقاله نتایج تست دو دستگاه پوسته استوانه‌ای یا مشخصات هندسی L/R=2 و R/t=909 ساخته شد از ورق فولادی و تحت فشار یکنواخت ارایه شده است. شرایط مرزی دو انتهای استوانه‌ها به صورت مفصلی ساده یعنی فقط با قید شعاعی لبه‌ها می‌باشد. در هر یک از دو دستگاه پوسته مورد آزمایش مراحل بارگذاری پیش از کمانش و پس از کمانش تا فروریختگی انجام و نتایج حاصل گزارش گردیده است. علیرغم وجود نقص هندسی و شرایط مرزی ارتجاعی مقاومت بسیار خوبی ملاحظه گردید. کمانش اولیه به صورت موضعی بوده و تفاوت فشار بین دو حالت کمانش اولیه و کمانش کلی کاملاً زیاد و قابل توجه است. و همچنین مقاومت فراکمانشی قابل توجهی در هر دو نمونه ملاحظه گردید.

عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Buckling and Postbucking Behavior of Cylindrical Shells

نویسنده [English]

  • Hossein showkati
چکیده [English]

        The buckling and postbuckling response of laterally pressurized cylindrical
Shells was investigated experimentally, with special attention given to the influence of elastic boundry condition. In this program two speciments were fabricated from mild steel sheets of 1 meter length, 1 meter diameter and 0.55 mm thickness, they were tested under the action of inertial vacuum. Initial geometric imperfections were measured.  Their behavior was characterized by prebuckling, initial buckling overall buckling, postbuckling and final collapse by a local torisional failure. The final deformations were measured.