عملکرد بتن متخلخل حاوی افزودنی جهت کاهش سیلاب شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

2 دانشگاه سمنان

چکیده

از جمله موارد دخالت بشر در محیط زیست، تغییرات قابل توجه در نفوذ ناپذیر نمودن بخش­هایی از سطح زمین و به تبع آن تغییر در چرخه آب می­باشد. بتن متخلخل نوع خاصی از بتن با تخلخل بالاست که با محیط­زیست سازگار بوده و می­توان از آن به عنوان یکی از روش­های نفوذپذیر نمودن سطح زمین و کاهش حجم رواناب شهری استفاده نمود. در پژوهش آزمایشگاهی حاضر، به منظور بهبود عملکرد این نوع بتن، اثر اضافه کردن سبک‏دانه­های پوکه معدنی و پرلیت (با اندازه 6/0 تا 2/1 میلی­متر) و همچنین افزودن 10­% وزنی ریزدانه به نمونه­ها مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، پارامترهای تأثیرگذار برای استفاده از بتن متخلخل در سیستم رواناب شهری نظیر مقاومت فشاری، ضریب نفوذپذیری و درصد تخلخل برای نمونه­ها اندازه­گیری شد. تحلیل نتایج آزمایشگاهی با استفاده از نرم­افزار SAS 9.4 در سطح اطمینان 95­% برای تمامی نمونه­ها انجام گردید. نتایج نشان داد که با افزودن ریزدانه به بتن متخلخل، مقاومت فشاری افزایش و ضریب نفوذپذیری و درصد تخلخل کاهش می­یابد. افزودن سبک‏دانه پوکه معدنی نیز باعث افزایش مقاومت بتن متخلخل و کاهش ضریب نفوذپذیری و درصد تخلخل گردید. اما سبک‏دانه پرلیت، به دلیل وزن مخصوص کم، علاوه بر کاهش ضریب نفوذپذیری و در صد تخلخل، منجر به کاهش مقاومت فشاری در نمونه­های بتن متخلخل نیز شد. به طور کلی، سبک‏دانه پوکه معدنی به دلیل داشتن وزن مخصوص بیشتر نسبت به پرلیت و همچنین داشتن فضای خالی بیشتر در ساختمان داخلی خود دارای عملکرد بهتری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of Porous Concrete Containing Additive in Reduction of Urban Runoff

نویسندگان [English]

  • Ehsan Teymouri 1
  • s.farhad musavi 2
  • hojjat karami 2
  • saeid farzin 2
چکیده [English]

One of the cases of human intervention in environment is vast variations in making parts of the land surface impervious, followed by changes in the hydrologic cycle. Porous concrete is an especial type of highly pervious concrete, compatible with the environment, and could be used a method to increase surface infiltrate and reduce urban runoff. In the present experimental research, to improve the performance of this type of concrete, effect of adding lightweight pumice and perlite (0.6-1.2 mm), and adding 10% fine grains to the samples, was investigated. In this respect, the effective parameters for using porous concrete in urban runoff system, such as compression strength, hydraulic conductivity and porosity of the samples were measured. Analysis of experimental results was performed by using SAS 9.4 software at 95% confidence level. Results showed that adding fine grains to porous concrete increases compression strength and reduces hydraulic conductivity and porosity. Addition of lightweight pumice increases compression strength and reduces hydraulic conductivity and porosity of porous concrete. But, lightweight perlite reduced all three parameters of hydraulic conductivity, porosity and compression strength. In general, lightweight pumice, which has higher density and more pore space in its structure with respect to perlite, had better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porous concrete
  • Pumice
  • Perlite
  • Urban runoff system