بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ سازه‌های با میراگر ویسکوالاستیک تحت میرایی‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کاهش انرژی ورودی به سازه‌ها با استفاده از میراگرهای الحاقی،روشی مؤثر در میرا نمودن انرژی ورودی به سازه است. از جمله ابزارهای مناسب برای میرا نمودن انرژیورودی سازه، میراگر ویسکوالاستیک است.با توجه به این که عموماً در تحلیل سازه‌ها خاک واقع در زیر سازه‌ها صلب فرض می‌شود و از اثر اندرکنش خاک و سازه صرفنظر می‌شود ولی در واقعیت این خاک صلب نیست و وجود خاک در زیر سازه باعث تغییر خصوصیات دینامیکی سازه و در نتیجه پاسخ آن می‌گردد.پاسخ سازه و عملکرد میراگرها به مؤلفه‌های گوناگونی از جمله نوع حرکت زمین و مشخصات خاک بستگی دارد.در این پژوهشچند قاب بتنی خمشی ویژه دو بعدی مورد بررسی  قرار گرفته است، که در آن برای مدلسازی قاب با میراگر الحاقی از روش Kelvin  در قابها استفاده شده و برای مدلسازی اثر اندرکنش خاک بر روی سازه‌ی با میراگر الحاقی از روش فنر و میراگر معادل در نرم‌افزار  OpenSees استفاده شده است. قابهای مورد مطالعه پس از بهسازی با میراگر، تحت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی قرار گرفته‌اند و این تحلیل در سه میرایی 5%، 10% و 15% انجام گرفته است. در پایان نتایج حاصل از تأثیر میراگر ویسکوالاستیک با وجود اندرکنش خاک و سازه تحت میرایی‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Soil Structure Interaction on the Response of Structures with Viscoelastic Damper under Different Damping

نویسندگان [English]

  • masoud pourbaba
  • saeid javaherzadeh
  • fariba seyyedi mohammadi
چکیده [English]

Using additional dampers for reducing input energy of structures is an effective way for dissipating input energy of structures. Including appropriate tools in dissipating the input energy of structures is viscoelastic damper. Generally, according to the structural analysis, the soil under structures is assumed to be rigid and the effect of soil structure interaction has been ignored. However, in reality, this soil is not rigid and the soil beneath the structures changes the dynamic specifications of structures and thus response of it. Structural response and damper performance depend on various components including type of earth movement and soil specifications. In this research, a few two-dimensional special concrete frames were examined. For frame modeling of additional damper, we used Kelvin method and for modeling of soil structure interaction effects with additional damper we used spring and damper equivalent method in the OpenSees app. Studied frames after rehabilitation with damper have been analyzed under dynamic nonlinear time history analysis. This analysis was done in three damping 5%, 10% and 15%. And at the end the results of soil-structure interaction impact with viscoelastic damper under different damping are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damping
  • viscoelastic damper
  • soil structure
  • response of structure
  • dynamic nonlinear time history analysis