بررسی رفتار دیوار برشی مرکب تقویت شده با CFRP با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی بتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از انواع دیوار برشی می‌توان به دیوار برشی CSRCW اشاره کرد که متشکل از دو ستون فولادی دارای گل میخ و مدفون شده در بتن مسلح می‌باشد. این پوشش بتنی می‌تواند در تحمل بار و همچنین افزایش سختی سیستم مشارکت داشته باشد. برای اتصال بتن به ستون‌های فولادی در این دیوار از گل میخ‌ها (برشگیرها) استفاده می‌شود که نقش بسیار مهمی را در رفتار این سیستم بر عهده دارند. در این پژوهش باتوجه به کم بودن ضخامت دیوار بتنی سعی بر آن شد تا با استفاده از سیستم CFRP  نسبت به افزایش باربری سیستم اقدام شود. CFRP  یکی از روش‌های مناسب جهت افزایش مقاومت برشی سازه‌ها می‌باشد که در دهه‌های اخیر مطالعات فراوانی بروی سازه‌ها شده است. نمونه‌ آزمایشگاهی انتخاب شده برای بررسی عملکرد CFRP در تقویت دیوار برشی توسط D.Dan (2012) آزمایش گردید. پس از صحت‌سنجی در نرم‌افزار المان محدود آباکوس و ارایه نمونه‌های مختلف جهت تقویت با CFRP نسبت به بررسی خروجی‌های نرم‌افزار اقدام می‌شود. تقویت صورت گرفته در نمونه‌ها بدین صورت می‌باشد که نمونه مبنا بدون تقویت CFRP و نمونه A تقویت ضرب دری و نمونه B  بصورت K شکل و نمونه C بصورت هم‎پوشانی در گوشه‌ها می‌باشد. از نتایج بدست آمده مشخص گردید نمونه A افزایش باربری در حدود 2/27  درصد نسبت به نمونه مبنا داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Behavior of Composite Shear Walls with CFRF Reinforcement Based on Nonlinear Behavior of Concrete

نویسندگان [English]

  • mansour hemmatian
  • mohammadreza shekari
چکیده [English]

     One kind of shear wall system is CSRCW which consists of two steel columns with stud and the column which is buried in reinforced concrete. This concrete cover can contribute to both load bearing and stiffness increasing. Studs are used to connect concrete to steel columns which have a very significant role in this regard. This research attempted to use the CFRP system in order to increase the load of the system. CFRP as a suitable method for increasing strength of structures has been the focus of research in recent decades. In 2012, D. Dan investigated the function of CFRP in reinforcing shear wall.  After verifying the Abaqus software, the outlet will also be examined to reinforce CFRP. As such, the base model without FRP reinforcement and strengthening model A are crossed X shape and model B are crossed K shape and model C just overlaps at the corners. The results showed an increase in the load of about 18% compared to the Model A which is the base model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abaqus CFRP
  • CSRCW composite shear walls CSRCW
1- نشریه شماره 345(1385) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فصل دوازده دستورالعمل و راهنمای بهسازی سازه‌های بتنی با کامپوزیت FRP.
2-شکرزاده محمدرضا و عظیمی‌نژاد آرمین وسروقد مقدم عبداله‌رضا بررسی عملکرد چرخه‌ای اتصالات بتنی تقویت شده با نوارهای ضربدری FRP آنالیز سازه-زلزله دوره 12 شماره 4 زمستان 1394 صفحه 29-40
3-شکرزاده محمدرضا و عظیمی‌نژاد آرمین وسروقد مقدم عبداله‌رضا نمونه‌سازی عددی اتصالات بتنی تقویت شده با نوارهای  FRPدر نرم‌افزار  ABAQUS چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران  زمستان 1395
4- Nanni A.,Jawaheri Zadeh H.,2014,“Reinforced  Concrete with FRP Bars”, by Taylor & Francis Group, an Informa business.,vol.1, no. 1, pp. 23-30.
 5-D.Dan Experimental tests on seismically damaged composite steel concrete wallsretrofitted with CFRP composites Engineering Structures 45 (2012) 338–348
6-Shrestha R, Smith S T and samali B. ,2009, “Strengthening RC beam–column connections with FRP strips”. Proceedings of the ICE, vol. 162, no. 5, pp. 323-334
7-Astaneh-Asl,A.,20025-. Seismic Behavior and Design of Composite steel plate Shear Walls, steel TIPS Report, Structural steel Educational Council,Moraga ,CA
8- Li B, Lim CL. Tests on seismically damaged reinforced concrete structural wallsrepaired using fiber – reinforced polymers. J Compos Construct2010;14:597–608.
9-Antoniades KK, Salonikios TN, Kappos AJ. Evaluation of hysteretic response andstrength of repaired R/C walls strengthened with FRPs. Eng Struct2007;29:2158–71.
10-Antoniades KK, Salonikios TN, Kappos AJ. Tests on seismically damagedreinforced concrete walls repaired and strengthened using fiber reinforcedpolymers. J Compos Construct 2005;9:236–46.