ﺗﺤﻠﯿﻞ رفتار ﺳﺪﻫﺎی بتنی وزﻧﯽ در ﺗﺮازﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺗﺤﺖ اﺛﺮ بار زﻟﺰﻟﻪ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار واحد مراغه

چکیده

      با توجه به مشکلات آبگیری که سدهای کشور در حال حاضر با آن مواجه هستند، و به منظور آگاهی کامل از تغییرات تنش در تراز­های مختلف حین آبگیری سد­ها، ارزیابی متد های موجود در محاسبات پایداری سدها و کسب نتایج تنش و تغییر مکان در ترازهای مختلف آبگیری دارای اهمیت ویژه گردیده است، لذا در اﯾﻦ تحقیق ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﺶ­ﻫﺎی وارده ﺑﺮ ﺳﺪ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﯿﺮی (ﻣﺨﺰن ﺧﺎﻟﯽ)، ﺣﯿﻦ آﺑﮕﯿﺮی (ﻣﺨﺰن ﻧﯿﻤـﻪ‌ﭘﺮ) و ﭘﺲ از آﺑﮕﯿـﺮی (ﺗﺮازﻧﺮﻣﺎل)، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﻼﺳﯿــﮏSimplified  Method (ﭼﻮﯾﺮا) و روش ﻣﺪرن Finite Element، در ﻗﺎﻟﺐ نرم ‌افزارهای Abaqus , Cadam انجام شده است. اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ لرزه‌ای ﺳﺪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ وزﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. با ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺪ وزﻧﯽ ﺑﺘﻨﯽ ژاوه و ﺳﺪ pineflat ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ زﻣﺎﻧﯽ به ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در تراز­های مختلف رسیده­ایم. در ادامه بر اساس معیار شکست رانکین مسیر ترک­های احتمالی و صحت سنجی بین روش­های خطی و غیرخطی انجام شده است. در تحلیل دینامیکی پی ارتجاعـی، و اثرات هیدرودینامیکی مخزن و مدل­سازی با پی بدون جرم و پی جرمدار توسط Abaqus انجام شده است. در ﺗﺤﻠﯿل ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺘﺎب ­نگاشت­های Kobe،Koyena ، Chi-Chi، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻮرد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Behavior of Concrete Gravity Dams with Different Water Level Subjected to Earthquake Loading

نویسندگان [English]

  • parviz sabeti
  • ahmad maleki
چکیده [English]

The design and evaluation of concrete gravity dams will be studied in the present study. The case study consists of a comparison between old research methods and new ones. In the present case, an analysis of concrete gravity dams with different water levels influenced by earthquake will be presented. The subject of the study is a concrete gravity dam project by Rolling Compact Concrete (R.C.C), which is to be located 30 kilometers away from the South East of Sanandaj named Jaweh. It would be the second R.C.C dam made in Iran. The data used in the study is collected from detective. One of the investigation methods is a simplified one by Chopra and Feneves, which is  based on a pseudo dynamic method. The new investigation method is conducted on the basis of finite element. Abaqus and Cadam Softwares are based on finite element method as well. This essay investigates the effect of linear behavior of concrete gravity dam with different water levels on rigid and flexible foundation. Afterwards the effect of non-linear behavior of concrete gravity dam on tensil cracking will be investigated and cracking seems directions will be studied  by three earthquake accelerators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete gravity dam
  • R.C.C dam
  • Linear and non-linear analyses
  • Rigid foundation
  • Flexible foundation
  • Tensil cracking