بررسی ضریب نامعینی در ساختمان‌های بتنی با سیستم سازه‌ای غیر موازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

درمقاله حاضر به بررسی ضریب نامعینی درساختمانهای بتنی با سیستم سازه ای غیرموازی پرداخته شده است. چهار سازه بتنی سه بعدی  5و 7 طبقه با سه و چهار دهانه با سیستم قاب خمشی درنرم افزار ایتبس مورد تحلیل و طراحی قرارگرفته است. جهت برآورد ضریب نامعینی با تحلیل خطی، مقاومت جانبی و نامنظمی پیچشی سازه های مورد نظر با استفاده از نرم افزار مورد بررسی قرار گرفته است. در ساختمانهای مورد مطالعه که دارای سیستم نامنظم در پلان می باشند ابتدا طبقاتی که میزان برش در آنها از 35 درصد برش پایه تجاوز می کند را مشخص نموده و سپس مقاومت خمشی تیر حذف شده و کاهش مقاومت جانبی طبقه همچنین ایجاد نامنظمی شدید پیچشی کنترل می گردد. نتایج بدست آمده نشان میدهد درسازه های مورد مطالعه نامنظمی شدید پیچشی وجود نداشته و درصدکاهش مقاومت درتمامی سازه ها کمتراز 33 درصد می باشد و ضریب نامعینی میبایست برابر یک درنظر گرفته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of redundancy factor at buildings with nonparallel systems irregularity

نویسندگان [English]

  • azim bani jalali
  • seyyed sina kourehli
چکیده [English]

 In this paper, the redundancy factor at buildings with nonparallel systems irregularity has been investigated. For this purpose, four concrete moment resisting frames with different heights and spans designed in ETABS software. Because of irregularity of the studied buildings in plan, the story which resist more than 35% of the base shear in the direction of interest should be found. Then, loss of moment resistance at the beam-to-column connections at both ends of a single beam should be tested. The obtained results show that the story strength reduced less than 33% and the resulting system have not an extreme torsional irregularity. So, the redundancy factor at studied buildings is equal one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Redundancy factor, Nonparallel systems irregularity
  • Story strength
  • Extreme torsional irregularity