تحلیل دینامیکی خاکریزهای بلند راه‌آهن بهسازی شده با ریزشمع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مسائل مهم در مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط ریلی، پایدارسازی بستر و خاکریز راه‌آهن تحت تائیر بارهای بهره‌برداری و محیطی است. این موضوع به ویژه در خاکریزهای بلند متکی  بر بسترهای سست و با ظرفیت باربری ناچیز و همچنین مستعد نشست از اهمیت زیادی برخوردار است. در بین روش‌های موجود جهت بهسازی مشخصات خاکریز و بستر در خطوط ریلی در حال بهره‌برداری، استفاده از ریزشمع جهت تثبیت خاکریز و بستر که موجب انسداد خط و قطع ترافیک نمی‌شود، ارجحیت بیشتری دارد. در مقاله حاضر با استفاده از نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS یک مطالعه پارامتریک بر روی خاکریز‌های بلند تسلیح شده با ریزشمع با آرایش‌های مختلف در برابر بارهای عملیاتی، ریل، وزن دائم شبکه راه‌آهن و زمین‌لرزه‌های شدید انجام شده و آرایش بهینه ریزشمع‌ها برای تقویت خاکریز شبکه ریلی با بهره‌گیری از استاندارد بارگذاری LM71 مشخص گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عوامل مؤثر در طرح چیدمان ریزشمع‌ها به طور کلی شامل نحوه توزیع و مقدار بارهای گسترده و متمرکز، پارامترهای مقاومتی و ظرفیت باربری خاک، عمق نفوذ ریزشمع‌ها و مشخصات هندسی خاکریز می‎باشد. لازم به ذکر است که آرایش بهینه ریزشمع‌ها به منظور بهسازی خاکریزهای بلند بین پاشنه و  تا  طول شیروانی می‌باشد و این امر موجب کاهش هزینه‌های تعمیر، نگهداری و نیز بهربرداری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Analysis of Improved High-Rise Railway Embankments by Micropiles

نویسندگان [English]

  • hamed ostovar
  • mohammadreza motahhari
چکیده [English]

One of the most important issues in the management of railways maintenance is the stabilization of the bed and railroad tracks under the influence of environmental loads. This issue is of particular importance, especially in tall embankments, based on loose platforms with little or no bearing capacity. Among the existing methods to improve the embankment and the bedding in the railway lines, installation of micropiles for fixing the embankment and the bed, which does not block the line and stop the traffic, is preferable. In the present paper, a parametric study was carried out; using ABAQUS, for high rise embankment improved by micropiles with different patterns, operational loads, railroad traffic and severe earthquakes, using the LM71 loading standard. The results indicate that the factors affecting the pattern of the microplots generally include the distribution of loads, shear parameters and bearing capacity, depth of the micropiles and geometric characteristics of the embankment. It should be noted that the optimum arrangement of micropiles for improvement, is the length between the toe and 0.25 to 0.5 percent of the slope length, which reduces the maintenance and handling cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micropiles
  • Improved High-Rise Embankments
  • ABAQUS
  • Railways