ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک منطقه چالوس و نوشهر در اثر وقوع زلزله با استفاده از روش سرعت موج برشیVs ))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر- نوشهر - ایران

چکیده

روانگرایی یکی از شایع­ترین اثرات تغییر شکل زمین در اثر وقوع زمین­لرزه است و اغلب علت اصلی آسیب و تخریب ساختمان­ها و زیر ساخت­ها می­باشد. منطقه مورد مطالعه ( گستره چالوس و نوشهر) در نوار ساحلی دریای خزر واقع شده و بر روی مواد سست آبرفتی واقع شده و در طول تاریخ، شاهد زلزله­های متعددی بوده است. در این تحقیق، روش سرعت موج برشی (Vs) با به کاربردن 5 رابطه تجربی جهت ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک­های شهرهای چالوس و نوشهر با فرض شرایط بدون سمنتاسیون و با سمنتاسیون مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین با توجه به توزیع گمانه­های مورد ارزیابی که در قسمت رسوبی گستره مورد مطالعه با سن کمتر از 10000 سال قرار دارند، جواب­های با شرایط بدون سمنتاسیون مورد قبول است؛ آنالیزهای انجام شده نشان می­دهد که  از میان 46 حلقه گمانه، تحلیل شده، 35 گمانه مستعد روانگرایی هستند که بیشتر آن­ها در شهرستان نوشهر واقع شده­اند. با توجه به مقادیر شاخص­ پتانسیل روانگرایی بدست آمده در گستره مورد مطالعه بر اساس روش سرعت موج برشی با فرض شرایط بدون سمنتاسیون خاک، 7/8 درصد گستره مورد مطالعه در محدودة 0PL = ، 2/15درصد در  محدودة  5>PL >0، 3/41 درصد در محدود 15>PL>5و 8/34درصد در محدودة 15<PL  قرار دارند. نظر به این که عمق سطح ایستابی یک پارامتر مهم در روانگرایی خاک می­باشد، با توجه به  بالا بودن سطح ایستابی، و با در نظر گرفتن پتانسیل بالای لرزه خیزی منطقه، احتمال روانگرایی بالا می­رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential of Soil Liquefaction Assessment in Chalus and Nowshahr Region during an Earthquake using Shear Wave Velocity (Vs) Method

نویسندگان [English]

  • Narges Afsari
  • samid alizadeh
Department of Engineering Faculty, Civil Engineering, Nowshahr Branch, Islamic Azad University, Nowshahr, Iran
چکیده [English]

     Liquefaction is one of the most common ground deformation effects of earthquakes often a major cause of damage and destruction to buildings and infrastructures. The area on the study (Chalus and Nowshahr region) is located on the coastal strip of Caspian Sea, on the loose alluvial material which has been hit by numerous earthquakes throughout history. In this study, the shear wave velocity (Vs) method has been used with five experimental relationships to evaluate the soil liquefaction potential of Chalus and Nowshahr region under the assumption of non-cementation and cementation conditions. Due to the distribution of boreholes evaluated in the sediment section of the area which is less than 10,000 years old, solutions with non-cemented conditions are acceptable. Analyses have shown that among 46 borehole loops, 35 boreholes are prone to liquefaction, which most of them are located in the region of Nowshahr. Considering the values of the liquefaction potential index obtained, based on the shear wave velocity method, in non-cementation conditions, 8.7% of  area is  PL = 0, 15.2%, in the range of  5> PL> 0, 41.3% in the range of 15> PL> 5 and 34.8% in the range of 15< PL. Due to the fact that the surface depth is an important parameter in soil lubricity, and the high level of the station, considering the high potential of seismicity of the area as well, the likelihood of liquefaction increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquefaction
  • Water table
  • Shear wave velocity
  • Cyclic Shear Resistance