مطالعه آزمایشگاهی اثرات الیاف شیشه و متاکائولن بر روی خواص رئولوژیکی، مکانیکی و دوام بتن خود متراکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عمران-مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تحقیقات گذشته نشان داده است که بتن خود متراکم تقویت شده با الیاف برای کارایی و عملکرد سازه ها در مقابل بارهای وارده مناسبتر است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات متاکائولن و الیاف شیشه مقاوم قلیایی بر عملکرد بتن خود متراکم است. در این مطالعه خواص رئولوژیکی( جعبه L، جریان اسلامپ، زمان جریان اسلامپ T50) و خواص مکانیکی (مقاومت فشاری، کششی و خمشی) و دوام (نفوذ یون کلر و جذب آب) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش مقدار الیاف، کارایی بتن کاهش می یابد. همچنین مشخص شد که الیاف شیشه تاثیر مثبتی بر روی مقاومت فشاری بتن ندارد. مقاومت کششی و خمشی بتن خودمتراکم تقویت شده با افزایش مقدار الیاف، زیاد می شود. مطالعات دوام نشان داده که حضور الیاف شیشه ابتدا باعث افزایش مقاومت در برابر نفوذ یون کلر و سپس کاهش آن می شود،همچنین باعث افزایش تدریجی جذب آب بتن شده است. نتایج آزمایشات نشان داد که حضور همزمان متاکائولن و الیاف شیشه با درصدهای بهینه، می تواند خواص مکانیکی و دوام بتن خود متراکم را به طرز قابل توجهی بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An experimental study on effects of glass fiber and Metakaolin on the rheological, mechanical, and durability properties of self compacting concrete

نویسندگان [English]

  • Mir Pouya Naseri Alavi 1
  • Payam Shafiei 1
  • Hassan Javanshir 2
1 PHD student of construction engineering and management Department of Civil Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

     Previous studies has shown that reinforced self-compacting concrete with fiber is more suitable for structural performance. The purpose of this study was to evaluate the effects of Metkaolin and alkali resistant glass fibers on the performance of self-compacting concrete. In this study, the rheological properties (L-Box, Slump flow, T50) and mechanical properties (compressive strength, tensile and flexural strength), and durability (chloride ion penetration and water absorption) have been investigated. The results of the experiments showed that by increasing the amount of fiber, the concrete performance decreases. It was also found that the glass fiber had no positive effect on the compressive strength of the concrete. The tensile and flexural strength of self-compacting reinforced concrete increases with increasing fiber content. Durability studies have shown that the presence of glass fiber initially increases the resistance to chloride ion penetration and then reduces it, and also increases the gradual absorption of concrete water. The results of the experiments showed that the simultaneous presence of Metkaolin and glass fibers with optimal percentages can significantly improve the mechanical properties and durability of self-compacting concrete

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-compacting concrete
  • Glass fiber
  • Metakaolin
  • Rheological Properties
  • Mechanical Properties
  • durability