ارزیابی رفتار مقاومت فشاری بتن سبک سازه‌ای متشکل از پرلیت، لیکا، الیاف فلزی و میکروسیلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اهر

2 کارشناس ارشد سازه هیدرولیکی

چکیده

با توجه به این که وزن سازه باعث افزایش نیروهای وارده به خصوص نیروهای جانبی مثل زلزله می‌باشد، پس به این دلیل هر قدر بتوانیم در مسیر سبک سازی ساختمان گام برداریم همان قدر توانسته‌ایم در برابر نیروی زلزله وارد بر سازه مقاوم باشیم. از آنجا که یکی از روش‌های تولید بتن سبک استفاده از دانه‌های سبک می‌باشد و با توجه به نقش این دانه‌ها در مقاومت بتن، ارائه طرح اختلاط بهینه برای بتن‌های سبکدانه اهمیت دارد. نتایج حاصل از آزمایش‌ها بر روی 140 نمونه، نشان از دست‌یابی به بتن سبک سازه‌ای طبق استانداردASTM C330  که حداکثر وزن مخصوص بتن سبک سازه‌ای را بهkg/m3 1850 و حداقل مقاومت فشاری بتن سبک سازه‌ای را بهkg/cm3 170 محدود می‌کند نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از پوزولان‌های با ذرات ریزتر و با تغییر در طرح اختلاط، وزن مخصوص و مقاومت فشاری نمونه‌ها را به طور صددرصد به حد تعریف شده طبق استانداردASTM C330  رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

behavior pattern of Compressive and tensile strength of structural lightweight concrete Consisting perlite, leca and Steel Fiber

نویسندگان [English]

  • Hossein Shaddel 1
  • milad kheiri ghoje biglu 2
  • abdollah enayati tekle
1 Ahar Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Considering that the weight of the structure increases the forces involved, especially the lateral forces such as earthquakes, so for this reason, as far as we can take the building path, we have been able to withstand earthquake resistance to the structure. Since, one of the commonly used methods for producing the light eight concrete, utilizes the light weight aggregates with significant role in the concrete strength, proposing the optimized mix-design for the light weight concrete appears to be important. The result of experiments on 140 samples are representative of achieving to structural lightweight concrete according to ASTM C330 Standard which limits the specific gravity of structural light weight concrete to 1850 kg/cm3 and limits the minimum compressive strength of structural lightweight concreteto170 kg/cm3.  Specific gravity and compressive strength of samples could be reached to defined limitation according to ASTM C330 Standard by using the very little particles of pozzolans and by changing in mix design

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pozzolan
  • Structural lightweight concrete
  • Compressive Strength
  • Mix design