بررسی مقایسه‌ای طراحی سازه‎های بتنی براساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم و آیین‎نامه ASCE/SEI 7-16

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد شبستر

2 استادیار واحد شبستر

چکیده

با توجه به موقعیت قرارگیری کشور عزیزمان ایران در کمربند زلزله بررسی نتایج محاسبه و طراحی  ساختمان براساس آئین‎نامه زلزله از اهمیت بسزایی برخوردار می‎باشد. استاندارد 2800 ویرایش چهارم در حال حاضر آخرین آیین‎نامه طراحی ساختمان‎ها در برابر زلزله ابلاغی از  سوی وزارت راه و شهرسازی جهت طراحی ساختمان‎ها می‎باشد که این خود عزم ملی و برنامه‎های دولت برای کاهش خسارات وارده ناشی از پدیده زلزله را گویا است. جهت تشخیص بهتر نقاط ضعف و قوت آئین نامه کشورمان و بهبود موارد نقص در نسخه های بعدی آئین نامه اقدام به مقایسه نتایج طراحی ساختمان ها براساس آئین نامه ایران  و ASCE/SEI 7-16 نمودیم که در این مقاله ساختمان های بتنی 7 و 8 با ارتفاع بین طبقات 20/3 متر و در دو نوع زمین II  و III توسط نرم افزار Etabs 2016 براساس دو آئین نامه فوق مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند. براساس بررسی های انجام شده طبق آئین نامه ASCE/SEI 7-16 در کشور ایران استفاده از قاب خمشی با شکل پذیری متوسط مجاز نمی باشد و همچین اثرات بار قائم زلزله می بایستی مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و پیشنهاد می گردد بررسی تغییر شکل نسبی برای دسته بندی خطری پذیری های مختلف جداگانه بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of concrete structures designing based on the Standard 2800 fourth edition and regulation ASCE/SEI 7-16

نویسندگان [English]

  • Sasan Ghoflgar Ghasemi 1
  • saeid javaherzadeh 2
1 SHABESTAR AZAD
چکیده [English]

Examining the results of calculation and designing of buildings bases on earthquake regulation is very important due to locating of Iran on earthquake belt. Standard 2800 fourth edition is currently the latest regulation of building designing against earthquake issued by the Ministry of Roads and Urban Planning for designing of buildings. This regulation depicts the national determination and the government plans for reduction of the damages resultant from earthquake.In order to better understand the strengths and weaknesses of our country's law and to improve the defects in subsequent versions of the law, we compared the results of designing buildings according to Iran's rules and ASCE / SEI 7-16. In this paper concrete buildings 7 and 8 The height between the floors of 20.3 m and in two types of terrain II and III by Etabs 2016 software have been examined based on the two regulations. Based on studies carried out in accordance with the ASCE / SEI Regulations 7-16 in Iran, the use of a medium-ductile bending frame is not permissible, and the effects of the vertical load of the earthquake should be reconsidered, and it is suggested that the relative deformation for Categorize different individual hazards

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete Structures
  • Standard 2800 fourth edition
  • ASCE/SEI 7-16
  • A Comparative Study on the Design of Concrete Structures
  • Concrete Bending Frame