تعیین ضریب رفتار قاب خمشی بتن‌مسلح ویژه دارای دیوارهای برشی بازشودار به روش عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

چکیده

کشور ایران در منطقه‌ای قرار دارد که از نظر لرزه‌خیزی دارای شرایط بحرانی است؛ بنابراین سازه‌های طراحی شده باید در برابر بارهای جانبی مقاوم باشند. دیوار برشی‌های بتن‌آرمه از رایجترین سیستمهای مقاوم در برابر بارهای جانبی باد و زلزله در سازه‌ها هستند. بازشوها در دیوار برشی بازشودار باعث ایجاد تاثیراتی در مقاومت نهایی، تغییر در رفتار توزیع نیروها و تغییر در سازوکار شکست می‌شوند. با توجه به اینکه بعضی از دیوار برشی‌ها با استفاده از آیین‌نامه‌های قدیمی طراحی شده‌اند که این آیین‌نامه‌ها رفتار شکل‌پذیری دیوار برشی را تامین نمی‌کنند، لذا با توجه به عدم تطابق طرح لرزه‌ای این آیین‌نامه‌ها با آیین‌نامه‌های جدید، نیاز به ترمیم و تقویت این دیوارها ضروری است. با توجه به اینکه تاثیر دیوار دارای بازشو و تقویت شده با قاب خمشی ویژه در ارتفاع نسبتا بالا در تحقیقات گذشته چندان بررسی نگردید، لذا در این تحقیق، با مطالعه رفتار این نوع قاب‌ها، ضریب رفتار این نوع سیستم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این تحقیق دیوار برشی بتنی به عنوان تقویت کننده به قاب خمشی بتن‌مسلح ویژه در دو ارتفاع 8 و 12 طبقه که از قبل طراحی شده است، اضافه شد، سپس در دیوارها بازشوهای دایره‌ای، لوزی و مستطیلی ایجاد شدند و با هم مقایسه گردیدند. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مقاومت سازه و ضریب رفتار با ایجاد بازشو در دیوار کاسته می­شود،  ولی این کاستی برای بازشوهای با اشکال مختلف متفاوت است. بهترین عملکرد را بین بازشوهای هم‌سطح، بازشو دایره‌ای شکل و در بین تمام بازشوها بازشو با نصف ابعاد اولیه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Behavior Coefficient of Flexural Frame of Special Reinforced Concrete with Shear Walls Having Openings Applying Numerical Analysis Method

نویسندگان [English]

  • Seyed Fathollah Sajedi 1
  • Mostafa Echresh Amiri 2
1 Associate professor, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 M.Sc. student, Department of Civil Engineering, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
چکیده [English]

Iran is located in a region that has critical conditions in terms of seismicity, so structures designed in the country must be resistant to lateral loads. Reinforced concrete shear walls are the most common systems resistant to the lateral loads of wind and earthquake in the structures. One of the types of shear walls is the shear wall with openings, which are created for mechanical and architectural reasons. The presence of these openings in the shear wall causes changes in the ultimate resistance, changes in the behavior of the force distribution, and changes in the failure mechanism. Due to the fact that some shear walls are designed using old regulations that these regulations do not provide the ductility of the shear wall, so due to the incompatibility of the seismic design of these regulations with the new regulations, it is necessary to repair and strengthen these walls. Due to the fact that the effect of the wall with opening and reinforced with special flexural frame at a relatively high height was not studied in previous studies, so in this study, by studying the behavior of this type of frame, the coefficient of behavior of this type of system was evaluated. In this study, the concrete shear wall was added as a reinforcement to the flexural frame of the special reinforced concrete in two heights of 8 and 12 storeys, which were pre-designed, then circular, rhombic and rectangular openings were created in the walls and compared with each other. The results of the analyses present that the strength and behavior coefficient of the structure decrease with the opening of the wall, which is different for openings with different shapes. At the same level analysis,  circular-shaped openings and among all openings, openings with half the original dimensions exhibited the best performance, indicating that the smaller the dimensions of the openings, the higher the structural strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seismicity
  • behavior coefficient
  • Special reinforced concrete frame
  • Concrete Shear wall
  • Opening