مطالعه رفتار خمشی - برشی تیرهای بتنی و مقایسه نتایج آزمایشگاهی با پیش بینی آیین نامه های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده، نقده.ایران

2 گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ایران

4 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز ایران.

چکیده

در این تحقیق یک مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار تیرهای بتنی تک آرمه (RC)، بدون خاموت انجام گرفته است. بدین منظور چهار تیر بتنی به صورت تک آرمه  با ابعاد 250 در300 میلی­متر و به طول1650میلی­متر و در چهار درصد هندسی، 36/0، 64/0 ، 05/1 و 45/1 از میلگردهای معمولی (میلگرد S400) و بتن با مقاومت فشاری حدود 35 مگاپاسکال طراحی گردیده و طی آزمون خمش چهار نقطه­ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمون نشان داد که افزایش درصد هندسی میلگردهای کششی در افزایش ظرفیت برشی تیرها کارآمد هستند. در ادامه مقاومت برشی و خمشی بدست آمده از آزمون با مقاومت برشی و خمشی نهایی پیش بینی شده از آیین­نامه­هایAS360، ACI، JSCE، EN، ,CSA NZS و ایران و رابطه پیشنهاد شده توسط الطعان و الفیل مقایسه شد. بررسی­ها حاکی از دقت بالای رابطه الطعان-الفیل با متوسط 26/1 برابر کمتر از نتایج عملی، و اختلاف زیاد مقادیر پیشنهاد شده توسط روابط آین­نامه بتن ایران و آیین­نامه کشور ژاپن (JSCE) به ترتیب با متوسط 29/2 برابر و 35/2 برابر کمتر از مقاومت برشی حاصل ازنتایج آزمون، در مقایسه با سایر آیین نامه­های مطرحه در این تحقیق می باشد به عبارت دیگر حاشیه اطمینان بیشتری را در نظر می­گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Flexural-Shear Behavior of Concrete Beams and Comparison of the Experimental Test Results with the Prediction of Different Codes

نویسندگان [English]

  • yousof Abbasi Parvin 1
  • Taleb Moradi Shaghaghi 2
  • Masoud pourbaba
  • saeed mirrezaei 3
  • yousof zandi 4
2 Faculty of Civil Engineering,Tabriz Branch, Islamic Azad University
3 Department of Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz Iran.
چکیده [English]

 In this research, a laboratory study was performed on the shear and flexural behavior of single-reinforced concrete (RC)­ beams without stirrups. For this purpose, four single-reinforced concrete beams with the dimensions of 250 by 300 mm and 1650 mm length and in four longitudinal reinforcement steel bars’ percentages of 0.36, 0.64, 1.05 and 1.45 of conventional rebars (S400) and concrete with compressive strength in the range of 35 Mpa were designed and all specimens were tested under four-point bending test. The test results presented that increasing of the reinforcement ratio of tensile rebars was efficient in increasing of the shear capacity of beams. Then, the shear and flexural strength obtained from the test were compared with the final shear and flexural strength predicted using AS3600, ACI, JSCE, EN, CSA, NZA , Iran codes and the proposed relationship by Al-Taan, and Al-Feel. The studies indicated the accuracy of the relationships proposed by Al-Taan and Al-Feel with an average of 1.26 times less than the experimental results, and the large difference between the values proposed by the Iranian Concrete Code and Japan (JSCE) Code with an average of 2.29 and 2.35 times, respectively less than the shear strength obtained from the test results, compared to other regulations in this research. In other words, they take a greater margin of confidence into account

کلیدواژه‌ها [English]

  • Single-Reinforced Concrete (RC)‌ Beam. Without Transverse Rebars
  • Four-Point Flexural Test
  • Flexural-Shear Behavior
  • Laboratory Behavior