دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 1-78 (زمستان 1385) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی روشهای بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی بدون کلاف‌بندی

صفحه 1-9

عبدالرضا سروقد مقدم؛ مسعود مکارچیان؛ علیرضا معصومی


4. بررسی تجربی روشهای افزایش مقاومت بتن کفی

صفحه 27-32

علیرضا کیانی؛ سید محمد جواد فاطمی