دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1383، صفحه 1-43 (سال اول- شماره 1- پائیز 1383)