دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، زمستان 1398 
6. تحلیل تیر FGM در اثر ضربه با سرعت کم به روش FEM با آباکوس

صفحه 69-76

مهدی قهیه ئی؛ سید علیرضا مهاجرانی؛ سعید جعفری مهر آبادی؛ بهناز قهیه ئی