دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، بهار 1400 
3. مطالعه رفتار خمشی - برشی تیرهای بتنی و مقایسه نتایج آزمایشگاهی با پیش بینی آیین نامه های مختلف

صفحه 27-38

یوسف عباسی پروین؛ طالب مرادی شقاقی؛ مسعود پوربابا؛ سعید میررضایی؛ یوسف زندی