درباره نشریه

درباره نشریه

مجله مهندسی سازه

هدف از انتشار این مجله، چاپ مقالات علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه سازه و ... می باشد

مقالات دریافت شده پس از بررسی اولیه توسط کارشناس مجله و داوری توسط متخصصین رشته پس از تأیید نهایی هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید. مقالات نباید قبلاً در نشریات داخلی و خارجی و یا بطور هم زمان برای سایر مجلات ارسال شده باشد. مقالات به ترتیب وصول و تصویب چاپ خواهند شد. مسئولیت اخلاقی و علمی مقاله بر عهده خود نویسنده می باشد.