اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد ملکی

دکتری تخصصی مهندسی عمران- سازه استادیار واحد مراغه

-
maleki_civilyahoo.com
09143200340
0000-0002-4649-4347

h-index: -  

سردبیر

دکتر علاءالدین بهروش

دکتری تخصصی مهندسی عمران- سازه استاد دانشگاه تبریز

-
behraveshtabrizu.ac.ir
09144323835

مدیر داخلی

دکتر پری نساء مصحفی

دکترای زمین شناسی اقتصادی استادیار واحد مراغه

-
pm.geominegmail.com
04137455111
0000-0002-3229-9372

h-index: -  

اعضای هیات تحریریه

دکتر جمشید صدرکریمی

دکترای مهندسی عمران-ژئوتکنیک دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه تبریز

-
jamsadryahoo.com
09141156408

h-index: -  

دکتر مرتضی غفاری

دکترای مهندسی عمران-هیدرولیک دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

-
mortezagaffarigmail.com
09127973379

h-index: -  

دکتر محمدعلی لطف اللهی یقین

دکتری تخصصی مهندسی عمران- سازه های دریایی استاد مهندسی عمران- سازه های دریایی دانشگاه تبریز

ma.lotfollahimail.urmia.ac.ir
09144186490

h-index: -  

دکتر حسین شوکتی

دکتری مهندسی عمران - سازه استاد دانشگاه ارومیه

h.showkatiurmia.ac.ir
09141411065

دکتر محمدرضا شیدایی

دکترای تخصصی عمران - سازه استاد دانشگاه ارومیه

m.sheidaiiurmia.ac.ir
09143401070

دکتر بهمن فرهمند آذر

دکترای سازه دانشیار -دانشگاه تبریز

b-farahmandtabrizu.ac.ir
09141160587

دکتر همایون هادوی نیا

دکترای مکانیک- کامپوزیت دانشیار-د انشگاه کینگستون انگلستان

h.hadaviniakingston.ac.uk

دکتر رسول دانش فراز

دکترای عمران- سازه های هیدرولیکی استاد تمام - استاد گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه دولتی مراغه

daneshfarazmaragheh.ac.ir
0000-0003-1012-8342

کارشناس نشریه

لاچین رشیدی

علوم تربیتی کارشناس پژوهش

rashidi.lamtgmail.com