فرایند پذیرش مقالات

 

1- ارسال مقاله از طریق سامانه توسط نویسنده

2- طرح مقاله در جلسه هیات تحریریه  در خصوص رد یا اصلاح اولیه یا ارسال برای داوری.3

- ارسال برای 3 داور برای مقالات مورد تایید اعضا هیات تحریریه 4

- تصمیم گیری هیات تحریریه با توجه به نظر داوران

6- ارسال به نویسنده برای انجام اصلاحات

7- داوری نهایی

8-چاپ در مجله